Orzecznictwo

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płońsku działa Zespół Orzekający, który wydaje orzeczenia o potrzebie:

  • kształcenia specjalnego,
  • indywidualnego nauczania,
  • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zespołowych oraz indywidualnych.

Zespół wydaje także:

  • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane są na etap edukacyjny lub 1 rok szkolny.

WAŻNE:

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed 1 września 2017 roku na okres:

  1. I etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej;
  2. II etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej.

Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przed dniem 1 września 2017 r. na okres:

  1. I etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie III szkoły podstawowej;
  2. II etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie VI szkoły podstawowej;
  3. kształcenia w szkole podstawowej – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie VI szkoły podstawowej.

Podstawa prawna: Art. 312  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U.2017 r. poz. 60)