Rejon Działania

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Płońsku zapewnia pomoc psychologiczno – pedagogiczną dzieciom i młodzieży uczęszczającym do znajdujących się w powiecie płońskim placówek oświatowych, a także ich rodzicom i nauczycielom. Pomocą Poradni objęte są też małe dzieci już od momentu urodzenia, mieszkające w powiecie, które nie uczęszczają jeszcze do żłobka czy przedszkola.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczególnych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz. U. 2013 poz. 199) poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli i szkół mających siedzibę na terenie działania poradni. W przypadku dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci nieuczęszczających do przedszkola lub szkoły pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na zamieszkanie dziecka.

Aktualnie Poradnia udziela pomocy odbiorcom z 74 placówek oświatowych powiatu płońskiego (około 14000 dzieci).