Kadra

Długoszewska Ewa – dyrektor

Absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS Akademii Humanistycznej na kierunku Psychologia.  Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: Pomagisterskie Studia Logopedyczne, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością, Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Pedagog szkolny, Zarządzanie oświatą. Ukończyła m.in. szkolenia z zakresu: trening umiejętności społecznych TUS, Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow ATS, EEG Biofeedback I stopnia. Od 1 września 2019 roku koordynuje i zarządza pracą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płońsku. Prowadzi nadzór merytoryczny i pedagogiczny nad pracownikami. Jest przewodniczącą zespołów orzekających.

Biernacka-Wilomska Dagmara – psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej na kierunku: Psychologia. Ukończyła studia podyplomowe: Uniwersytet SWPS w Warszawie – Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej, Psychologia transportu oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego; Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie – Kwalifikacje nauczycielskie / Przygotowanie pedagogiczne. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej, wsparcia i interwencji kryzysowej w kryzysie emocjonalnym.  Ukończyła także kurs Treningu Umiejętności Społecznych – terapii grupowej dzieci ze spektrum autyzmu. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą pracując również jako psycholog szkolny. W poradni zajmuje się praca diagnostyczną oraz terapeutyczną dzieci i młodzieży oraz pracą środowiskową (warsztaty dla szkół, spotkania z rodzicami, indywidualne konsultacje dla dzieci i młodzieży).

Marta Cieślińska – pedagog, pedagog specjalny  

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, na kierunku Pedagogika, specjalność Edukacja integracyjna i włączająca oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie specjalność Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Ukończyła kursy i szkolenia m.in.: Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne oraz Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dzieckiem z autyzmem, Trening Umiejętności Społecznych (TUS), Terapia ręki. Specjalizuje się w zakresie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania, wieloprofilowej terapii oraz metodyki kształcenia specjalnego i rehabilitacji. Swoje doświadczenie zdobyła pracując z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na stanowisku nauczyciela wspomagającego oraz terapeuty zajęć grupowych. W poradni prowadzi diagnozę pedagogiczną, zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz zajęcia grupowe TUS z elementami Ruchu Rozwijającego.

Gorczyca-Wiatr Edyta – neurologopeda, terapeuta behawioralny PLTB (nr licencji 206/T/2017)

Absolwentka Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. A.I.Hercena w Sankt-Petersburgu. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania oraz neurologopedię na APS w Warszawie. Stale rozwija swój warsztat pracy uczestnicząc w kursach i szkoleniach behawioralnych (VB-MAPP, Intensywne nauczanie w oparciu o system kart, Bardzo późna interwencja behawioralna, Trening jedzenia). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Od 20 lat pracuje w Poradni prowadząc zajęcia terapeutyczne z dziećmi ze specjalnymi potrzebami. Obecnie jej zainteresowania zawodowe są skoncentrowane na prowadzeniu terapii dzieci z autyzmem. W Poradni prowadzi zajęcia w ramach WWR i diagnozę neurologopedyczną.

Domańska Anna – Psycholog

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizacja psychologia wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe  na Akademii Pedagogiki Specjalnej Usprawnianie dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Na bieżąco uczestniczy w szkoleniach z zakresu diagnozy i terapii, w szczególności dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Ukończyła m.in. szkolenia: Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej, Terapia Behawioralna w teorii i praktyce- kurs 3- modułowy bazowy , Teoria i praktyka EEG- Biofeedbaack  w neuropsychoterapii I stopnia i II stopnia, Kurs Bilateralnej Integracji, Metoda Warnkego, Terapia ręki i ergoterapia w pediatrii oraz ich wpływ na rozwój psychomotoryczny dzieci z zaburzeniami w rozwoju, Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg M.Procus i M.Block, Quickshifts, Metoda Wczesnego Startu dla Dziecka z autyzmem ( ESDM).  Współpracuje z prywatnymi i publicznymi poradniami zdrowia psychicznego, instytucjami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi udzielającymi pomoc psychologiczną. Obecnie jej zainteresowania zawodowe są skoncentrowane na pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. W poradni prowadzi diagnozę, terapię psychomotoryczną, konsultacje indywidualne dla rodziców i dzieci.

Grabowska-Sobecka Barbara Neurologopeda kliniczny, neuroterapeuta EEG Biofedback, diagnosta i terapeuta integracji SI

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalna z dodatkową specjalnością logopedia. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: neurologopedia klinicznej z Wczesną Interwencją Logopedyczną, a także  Integracja Sensoryczna, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka. Ukończyła m.in. szkolenia i kursy z zakresu: Diagnoza i terapia SI małego dziecka, Ocena i usprawnianie funkcji wzrokowych w integracji sensorycznej, Obronność sensoryczna: kompleksowa metoda leczenia stworzona przez P. J. Wilbarger, Diagnoza i tarapia integracji sensorycznej u osób z autyzmem, kurs I i II stopnia Teoria i praktyka EEGBiofeedback w neuropsychoterapii, Akademia Biomed HEG-Biofeedback w terapii ADHD, ADD, Dziecięca neurologopedia kliniczna w świetle współczesnej wiedzy neurofizjologicznej. Strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w obszarze oralnych funkcji pokarmowych, motorycznych i sensorycznych u dzieci z obciążonym wywiadem neurologicznym według koncepcji NDT-Bobath, Terapia PNF w dysfunkcjach wewnętrzno- i zewnętrzno- oralnych. Terapia ręce na pacjencie (Hands on therapy), Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka – strategia leczenia wg Marska D.Klein i Tracy A. Delaney, Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym, trening słuchowy Quickshifts, Metoda Warnkego, Terapia metodą Johansena, Metoda Blissa, Makaton, PECS, Terapia behawioralna w teorii i praktyce – kurs -3 modułowy, Early Start Denver Model dla małych dzieci z autyzmem. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zaburzeniami integracji sensorycznej. Pracę zawodową rozpoczynała w Warszawie pracując z dzieckiem z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Dalsze doświadczenie zdobywała w placówkach oświatowych i medycznych.  Swoją wiedzę w zakresie pracy z dzieckiem poszerzała na licznych kursach i szkoleniach. W Poradni odpowiada za diagnozę i terapię neurologopedyczną, zaburzeń integracji sensorycznej, terapię psychomotoryczną.

Iwanowska-Maliszewska Agata – Psycholog, neuroterapeuta EEG Biofedback

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Wydziału Psychologii,  zrealizowała specjalność z zakresu psychologii klinicznej. Ukończyła również oligofrenopedagogikę oraz studia podyplomowe z wczesnego wspomagania rozwoju na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Posiada kwalifikacje do prowadzenia neuroterapii EEG BIOFEEDBACK. W trakcie kursu psychoterapii systemowej – jego uwieńczeniem jest  certyfikat Psychoterapeuty Systemowego i Doradcy Rodzinnego.  Swój warsztat pracy doskonali także w trakcie grup dyskusyjnych Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Doświadczenie zawodowe zbierała zarówno w organizacjach pozarządowych takich jak La Strada jak również w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz Instytucie Psychiatrii I Neurologii. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zajmuje się diagnozą psychologiczną, konsultacjami dla rodzin, terapią EEG Biofeedback  oraz terapią psychologiczną.

Jakubiak Joanna – Psycholog

Ukończyła studia psychologiczne ze specjalnością psychologia kliniczna. Uczestniczyła w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego w zakresie diagnozy i terapii dziecka m.in. Roczne Szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Zaburzeń Dzieci i Młodzieży organizowane przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz roczne szkolenie Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna w terapii i profilaktyce uzależnień behawioralnych organizowane przez Akademię Motywacji i Edukacji. Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziale uzależnień, w pracy z osobami niepełnosprawnymi, ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz realizując na terenach szkół programy profilaktycze, warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów oraz rodziców. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  zajmuje się diagnozą psychologiczną, konsultacjami oraz terapią dzieci i młodzieży.

Kamińska Małgorzata – Pedagog, diagnosta i terapeuta integracji SI, provider metody Neuroflow ATS

Ukończyła studia magisterskie na  Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M.G. w Warszawie – specjalizacja pedagogika korekcyjna i wczesnoszkolna. Celem podnoszenia własnych kwalifikacji dodatkowo ukończyła następujące kierunki studiów podyplomowych: Terapia pedagogiczna z elementami systemu M. Montessori(APS); Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie – w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju(APS); Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika oraz z zaburzeniami autyzmu(UNS).Obecnie studiuje psychologię kliniczną na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Realizując potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego uczestniczyła w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach z zakresu wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny, w tym metod terapii i diagnozy dziecka. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując m.in. na stanowisku terapeuty pedagogicznego, pedagoga wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz terapeuty i diagnosty integracji sensorycznej. W poradni zajmuje się głównie diagnozą pedagogiczną oraz diagnozą centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Markowska Anna – Pedagog, pedagog specjalny, neuroterapeuta EEG Biofeedback

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – wyższe studia magisterskie w zakresie Pedagogika – specjalność opiekuńczo -wychowawcza. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie: Pedagogika Specjalna – Diagnoza i usprawnianie dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie) oraz posiada uprawnienia do prowadzenia Neuropsychoterapii metodą EEG Biofeedback (EEG INSTYTUT Warszawa). Ukończyła wiele form doskonalenia zawodowego w zakresie profesjonalnego kontaktu diagnostycznego, terapeutycznego oraz profesjonalnej pomocy w ramach wspomagania wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, przedszkola i szkoły. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozy potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dzieci i młodzieży, szczególnie z dysfunkcją narządu wzroku, słuchu, ruchu i z autyzmem oraz z wieloraką, sprzężoną niepełnosprawnością. W poradni prowadzi neuroterapię EEG Biofeedback, działalność informacyjno-konsultacyjno-doradczą; udziela rodzicom, nauczycielom i wychowawcom pomocy w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych, dydaktycznych i wychowawczych. Współpracuje z instytucjami pracującymi na rzecz wspierania rozwoju, opieki i wychowania dzieci i młodzieży.

Nizińska Danuta – Pedagog

Absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku pedagogika. Posiada wieloletni staż pracy w placówkach oświatowych (Szkoła Podstawowa w Płońsku, Szkoła Podstawowa w Warszawie, Dom Kultury w Warszawie). Ukończyła m.in. formy doskonalenia zawodowego: terapia pedagogiczna, Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii, Szkolenie I i II stopnia w zakresie Pomocy Dzieciom Krzywdzonym, Trening Zastępowania Agresji, Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. W poradni specjalizuje się w diagnozie oraz terapii pedagogicznej dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

Ozdarska Maria Katarzyna – diagnosta i terapeuta integracji SI, pedagog, oligofrenopedagog

Absolwentka Akademii Humanistycznej  im. A. Gieysztora w Pułtusku  na kierunku Pedagogika, specjalność resocjalizacja oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna o specjalności  oligofrenopedagogika. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: terapia pedagogiczna; edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna; kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami; pedagogika korekcyjno-kompensacyjna z logopedią; integracja sensoryczna. Ukończyła m.in. szkolenia z zakresu: terapia ręki, arteterapia, trening umiejętności społecznych TUS. W Poradni odpowiada za diagnozę i terapię pedagogiczną dzieci w wieku szkolnym, także ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia). Diagnozuje, konsultuje i prowadzi  terapię zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci i młodzieży. 

Piotrowska Ewa – Psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie – specjalność: Psychologia kliniczna i zdrowia oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – specjalności: Pedagogika ogólna, Praca socjalna. Uczestniczyła w wielu szkoleniach z zakresu diagnozy, wsparcia i pomocy psychologicznej. Ukończyła kurs podstawowy stopnia I w zakresie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dzieckiem z autyzmem. Swoje doświadczenie zdobywała pracując z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi na stanowisku asystenta rodziny oraz jako psycholog szkolny. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. W poradni zajmuje się pracą diagnostyczną oraz terapią psychologiczną. Prowadzi konsultacje dla dzieci, młodzieży i rodziców.

Szymańska Grażyna – Psycholog, doradca zawodowy

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, w zakresie stosowanej psychologii wychowawczej. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w zakresie doradztwa zawodowego. Ukończyła liczne kursy i szkolenia w dotyczące  profesjonalnej pomocy psychologicznej, pracy z dziećmi zdolnymi, diagnozowania specyficznych trudności w nauce. Współpracuje z placówkami oświatowymi, medycznymi i instytucjami samorządowymi świadczącymi pomoc społeczną. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zajmuje się głównie diagnozowaniem przyczyn trudności dydaktycznych i wychowawczych oraz możliwości rozwojowych dzieci. Poza tym podejmuje oddziaływania terapeutyczne w stosunku do dzieci i ich rodziców. W ramach doradztwa zawodowego prowadzi  konsultacje z uczniami w celu  określenia ich predyspozycji zawodowych (m. in. zdolności intelektualnych, zainteresowań, osobowości) na podstawie indywidualnej diagnozy psychologicznej oraz grupowe zajęcia w formie warsztatów poświęcone problematyce wyboru zawodu. Corocznie uczestniczy w Targach Edukacyjnych jako prowadząca zajęcia warsztatowe z absolwentami szkół średnich.

Winek Ewa – Logopeda, surdologopeda

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Podyplomowe Studia  Logopedyczne na Uniwersytecie Gdańskim oraz Podyplomowe Studia Surdologopedyczne na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w zakresie terapii logopedycznej. Stale rozwija swoje umiejętności i wiedzę logopedyczną poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach, dotyczących metod, technik i form pracy z dzieckiem z zaburzeniami mowy i artykulacji. W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną.