Fonoholizm – czy to juz epidemia?

W dniu 17 stycznia 2019r. w Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Płońsku odbywała się debata oksfordzka, której zadaniem była dyskusja nad tezą „Fonoholizm – czy to już epidemia? Obrońcy tezy oraz jej przeciwnicy – uczniowie szkoły – przedstawili swoje argumenty. W debacie uczestniczył w roli eksperta Jarosław Chyliński – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku, który przedstawił zjawisko fonoholizmu z perspektywy specjalisty. Debata zakończyła się głosowaniem.

Co nam przeszkadza w kontaktach międzyludzkich?

Co nam przeszkadza w kontaktach miedzyludzkich?

Wypowiedź Dyrektora PPP w Płońsku dla gazety „Extra Płońsk”

Co nam przeszkadza w kontaktach międzyludzkich?

Człowiek jest istotą społeczną i ma wielką skłonność do działań grupowych w towarzystwie innych ludzi. Bycie w relacji z drugim człowiekiem to nie tylko jedna z naszych podstawowych potrzeb, ale również ważny element na każdej płaszczyźnie życia. Brak otwartej i jasnej komunikacji jest jedną z barier, która pogarsza jakość kontaktów międzyludzkich. Wpływa na postrzeganie człowieka, a to z kolei przekłada się na jakość relacji, które łączą nas z innymi ludźmi. Obserwując relacje międzyludzkie  można  powiedzieć, iż ludzie przestali się słuchać. Słyszą, ale nie słuchają. Brak umiejętności aktywnego słuchania – to kolejny powód utrudniający kontakty międzyludzkie. Słuchanie drugiego człowieka, zwłaszcza aktywne zdecydowanie poprawia nasze kontakty. Słuchanie to klucz do porozumiewania się, to bardzo ważny element komunikacji międzyludzkiej, który wpływa na dobre relacje z innymi. Najczęstszymi  błędami popełnianymi przez nas w komunikowaniu się z drugim człowiekiem, a określanymi jako bariery komunikacyjne w kontaktach międzyludzkich  są  wypowiedzi obniżające wartość rozmówcy, oceniające takie jak: krytykowanie, osądzanie, pouczanie, czytanie w myślach, zawstydzanie, strofowanie. Ocena człowieka poprzez własną perspektywę utrudnia nasze wzajemne relacje. Wyrażanie negatywnych ocen o drugiej osobie, jej działaniach, poglądach, wartościach i uczuciach to negatywny aspekt prawidłowej komunikacji.Skłonność do przyjmowania lub odrzucania tego, co mówi druga osoba, jest częstym i silnym mechanizmem niemal w każdym z nas i stanowi zarazem jedną z najsilniejszych barier w kontaktach z innymi ludźmi. Inną barierę stanowią wypowiedzi, w których zawarte jest rozwiązanie problemu, a są przejawem   decydowania za innych. Przybierają one postać: moralizowania, nadmiernego wypytywania, grożenia, rozkazywania. Decydowanie za innego człowieka, nawet jeśli podyktowane jest chęcią pomocy i troską, może utrudniać porozumiewanie się.

Jednak najważniejszymi przeszkodami są: brak szacunku, otwartości i zrozumienia dla drugiego człowieka oraz jego potrzeb.

Niebezpieczny tablet

Dostęp do nowinek technologicznych – szansa na rozwój czy wychowawcza katastrofa? Eksperci przekonują, że korzystanie przez najmłodszych ze sprzętów z ekranami czyni więcej szkód niż pożytku.Wśród ekspertów Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku. Zapraszamy do przeczytania artykułu zamieszczonego w gazecie Województwa Mazowieckiego „Mazowsze serce Polski” (kliknij obrazek). 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia specjalistów:

fizjoterapeutów (rehabilitantów), terapeutów integracji sensorycznej, psychologów, logopedów, neurologopedów, pedagogów (oligofrenopedagogów), terapeutów Biofeedback, surdopedagogów, tyflopedagogów, terapeutów widzenia, terapeutów wczesnego wspomagania rozwoju, terapeutów TUS.

Konferencja – autyzm 2018

W dniu 05 kwietnia  w ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Płońsku był organizatorem konferencji „Oswoić autyzm – początek drogi do edukacji włączającej”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku była reprezentowana przez Dyrektora Jarosława Chylińskiego który podczas swojego wystąpienia przedstawił ofertę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku skierowaną do dzieci zagrożonych zaburzeniami ze spektrum autyzmu i autyzmem oraz ich rodziców.

W ten sposób PPP w Płońsku włączyła sie w powiatowe obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu 2018.

W kolejnym dniu /06 kwietnia/ uzestniczylismy w heppeningu „Nie potrzebujemy słow, żeby ze soba rozmawiać”. Hepening był kolejną inicjatywa w ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Celem heppeningu było uświadomienie mieszkańcom Płońska czym jest autyzm. Wspólnie ze szkołami, przedszkolami, władzami samorządowymi, rodzicami przeszliśmy ulicami miasta solidaryzując się z dziećmi z autyzmem i ich rodzinami. Ta piękna inicjatywa co roku gromadzi wielu płońszczan oraz zaprzyjaźnione instytucje.

Narkotyki, dopalacze-nie tędy droga

23 lutego 2018r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku odbyła się debata nt. „Narkotyki, dopalacze-nie tędy droga” W debacie uczestniczyła Poradnia Psychologiczno_Pedagogicza w Płońsku. Główną częścią debaty były wystąpienia przedstawicieli instytucji zajmujących się problematyką uzależnień min. od dopalaczy i narkotyków. Prelegenci w swoich wystąpieniach podejmowali tematy związane z narkomanią, przedstawiając je z punktu widzenia instytucji, które reprezentowali. Omawiali oni nie tylko działania, jakie są w tym zakresie podejmowane, ale także przybliżali problem dopalaczy i narkomanii. Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną podczas debaty reprezentował Dyrektor – Jarosław Chyliński oraz psycholog Bartłomiej Pietraszek, który przedstawił prezentację „Uzależnienia i czynniki ryzyka uzależnień”.
Po prezentacjach uczestnicy debaty mieli okazję zadać pytania prelegentom.