RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Płońsku (dalej: „ADMINISTRATOR”) z siedzibą: ul. Wolności 8/10, 09-100 Płońsk. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wolności 8/10, 09-100 Płońsk lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@poradniaplonsk.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Małgorzata Szałkowska, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: it.odo.plonsk@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu  organizacji i prowadzenia kompleksowej pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, w tym: wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, prowadzenie terapii, diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych zachowań dysfunkcyjnych, pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień, podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów, współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, współpraca z przedszkolami, szkołami, i placówkami przy opracowaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny i placówek oświatowych, prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego.  
 5. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich, tj. placówek oświatowych (m.in. przedszkola, szkoły), placówek ośrodków pomocy społecznej, kuratorów sadowych, sądów, organizacji pozarządowych, pracodawców. 
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa m.in.: placówek oświatowych (m.in. przedszkola, szkoły), placówek ośrodków pomocy społecznej, kuratorów sadowych, sądów, organizacji pozarządowych, pracodawców. 
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 10 lat od czasu zaprzestania z korzystania z usług.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania usług. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z usług Administratora. 
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.