Formy wsparcia

Formy wsparcia

Diagnoza dzieci i młodzieży : 

 • badanie rozwoju psychomotorycznego dzieci w wieku 0-5 r.ż. i uczniów szkół z terenu działania poradni
 • badanie gotowości szkolnej dzieci przedszkolnych
 • badanie przyczyn trudności szkolnych, w tym trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulia) oraz trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
 • diagnoza logopedyczna
 • diagnoza procesów integracji sensorycznej (SI)
 • diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego Neuroflow
 • diagnoza i pomoc psychologiczna dla dzieci wykorzystywanych seksualnie
 • badania przyczyn trudności emocjonalnych i wychowawczych dzieci
 • diagnoza predyspozycji zawodowych
 • badania diagnostyczne dla potrzeb orzecznictwa specjalnego, indywidualnego nauczania oraz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • zajęcia z psychomotoryki
 • terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami mowy
 • terapia SI
 • terapia EEG Biofeedback
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • terapia psychologiczna
 • terapia pedagogiczna dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysortografia, dysgrafia, dysleksja, dyskalkulia)
 • trening przetwarzania słuchowego Neuroflow
 • doradztwo zawodowe

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.