Co nam przeszkadza w kontaktach międzyludzkich?

Co nam przeszkadza w kontaktach miedzyludzkich?

Wypowiedź Dyrektora PPP w Płońsku dla gazety „Extra Płońsk”

Co nam przeszkadza w kontaktach międzyludzkich?

Człowiek jest istotą społeczną i ma wielką skłonność do działań grupowych w towarzystwie innych ludzi. Bycie w relacji z drugim człowiekiem to nie tylko jedna z naszych podstawowych potrzeb, ale również ważny element na każdej płaszczyźnie życia. Brak otwartej i jasnej komunikacji jest jedną z barier, która pogarsza jakość kontaktów międzyludzkich. Wpływa na postrzeganie człowieka, a to z kolei przekłada się na jakość relacji, które łączą nas z innymi ludźmi. Obserwując relacje międzyludzkie  można  powiedzieć, iż ludzie przestali się słuchać. Słyszą, ale nie słuchają. Brak umiejętności aktywnego słuchania – to kolejny powód utrudniający kontakty międzyludzkie. Słuchanie drugiego człowieka, zwłaszcza aktywne zdecydowanie poprawia nasze kontakty. Słuchanie to klucz do porozumiewania się, to bardzo ważny element komunikacji międzyludzkiej, który wpływa na dobre relacje z innymi. Najczęstszymi  błędami popełnianymi przez nas w komunikowaniu się z drugim człowiekiem, a określanymi jako bariery komunikacyjne w kontaktach międzyludzkich  są  wypowiedzi obniżające wartość rozmówcy, oceniające takie jak: krytykowanie, osądzanie, pouczanie, czytanie w myślach, zawstydzanie, strofowanie. Ocena człowieka poprzez własną perspektywę utrudnia nasze wzajemne relacje. Wyrażanie negatywnych ocen o drugiej osobie, jej działaniach, poglądach, wartościach i uczuciach to negatywny aspekt prawidłowej komunikacji.Skłonność do przyjmowania lub odrzucania tego, co mówi druga osoba, jest częstym i silnym mechanizmem niemal w każdym z nas i stanowi zarazem jedną z najsilniejszych barier w kontaktach z innymi ludźmi. Inną barierę stanowią wypowiedzi, w których zawarte jest rozwiązanie problemu, a są przejawem   decydowania za innych. Przybierają one postać: moralizowania, nadmiernego wypytywania, grożenia, rozkazywania. Decydowanie za innego człowieka, nawet jeśli podyktowane jest chęcią pomocy i troską, może utrudniać porozumiewanie się.

Jednak najważniejszymi przeszkodami są: brak szacunku, otwartości i zrozumienia dla drugiego człowieka oraz jego potrzeb.