• Procedura kierowania wniosków
  do Zespołu Orzekającego Poradni
  o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

  Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze organizuje się dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
  Zespół Orzekający Poradni wydaje orzeczenie na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.

  Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płońsku wydaje orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży mieszkającej na terenie powiatu Płońskiego.

  Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego, dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do jego rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
  Jeżeli z treści o wydanie orzeczenia wynika, że nie dotyczy on orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dyrektor poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniami przyczyny zwrotu wniosku oraz o możliwym sposobie załatwienia sprawy.


  Do wniosku o wydanie orzeczenia, który wnioskodawcy wypełniają osobiście, należy dołączyć następujące dokumenty:


  1. Wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych, jeżeli badania były wykonywane w innej placówce;
  2. Zgodę na przekazanie dokumentacji, jeżeli dziecko było wcześniej badane w innej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 • 3. Zaświadczenie o stanie zdrowie dziecka.
 • Konieczne jest określenie we wniosku celu i przyczyny wydania orzeczenia. Poradnia może zasięgnąć opinii o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ucznia, informując o tym wnioskodawcę. Również sam wnioskodawca może wnioskować u dyrektora przedszkola/szkoły o taką opinię, która musi być wystawiona w ciągu 7 dni.

  Wnioskodawca jest informowany o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego.
  Ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego i przedstawić na nim swoje stanowisko. W posiedzeniu Zespołu Orzekającego mogą również wziąć udział, z głosem doradczym, na wniosek przewodniczącego Zespołu lub wynioskodawcy: nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem, asystent edukacji romskiej lub inne osoby z zewnątrz, w szczególności: psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub specjalista. Osoby biorące udział w posiedzeniu Zespołu są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu.

  W ciągu tygodnia od dnia sporządzenia orzeczenia wnioskodawca może odebrać w poradni orzeczenie w 1 egzemplarzu (termin odbioru orzeczenia uzgadniany jest telefonicznie). Jeżeli orzeczenie nie zostanie odebrane wysyłane jest pocztą listem poleconym na adres wnioskodawcy.

  Podstawa prawna:

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U., poz. 1743).