ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY
                                 PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W PŁOŃSKU
                                                      ul. Wolności 8/10, 09-100 Płońsk1. Poradnia udziela pomocy specjalistycznej psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej:
a) dzieciom, młodzieży i ich rodzicom uczęszczającym do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu płońskiego,
b) dzieciom w wieku niemowlęcym i przedszkolnym nie uczęszczającym do przedszkola lub szkoły zamieszkałym na terenie powiatu płońskiego,
c) nauczycielom i wychowawcom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych z terenu powiatu płońskiego.

2. Badania specjalistyczne i konsultacje odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu na pisemny wniosek klienta (nauczyciela, szkoły, rodziców, pełnoletniego ucznia) wg kolejności zgłoszeń. Warsztaty, prelekcje, zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów, nauczycieli, rodziców odbywają się na terenie szkoły lub Poradni na pisemny wniosek szkoły po wcześniejszym ustaleniu terminu. Wnioski i inne dokumenty należy składać w sekretariacie (w godzinach pracy sekretariatu) lub przesyłać pocztą.

3. W przypadkach szczególnych, wymagającej szybkiej pomocy, decyzję o przyspieszeniu terminu podejmuje Dyrektor Poradni.

4. Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przyjmuje klientów w godzinach pracy Poradni po wczesniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

5. Pracownicy pedagogiczni Poradni przyjmują klientów po ustaleniu terminu zgodnie ze swoim harmonogramem pracy.

 
6. Dzieci i niepełnoletnia młodzież przychodzą na wizyty w Poradni i opuszczają Poradnię pod opieką rodziców lub uprawnionych osób pełnoletnich.

7. Nie udziela się informacji o wynikach badań telefonicznie, ani też osobom nieuprawnionym (w tym nauczycielom - jeżeli rodzic lub prawny opiekun nie wyraził na to zgody). Opinie i orzeczenia wydaje się rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim badanym.

8. Wszelkie dokumenty, także wnioski o badanie należy składać poprzez dziennik podawczy w sekretariacie Poradni.
 
9. Pracownicy administracyjno – obsługowi nie są kompetentni do udzielania informacji dotyczących wyników badań.

10. Informacji merytorycznych udziela dyrektor Poradni lub pracownicy pedagogiczni: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

11. Uczestniczenie w różnych formach terapii (psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej) na terenie Poradni jest możliwe po zdiagnozowaniu problemu przez pracowników pedagogicznych, według kolejności zgłoszeń oraz możliwości kadrowych i lokalowych.

12. Poradnia współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom, młodzieży, rodzinom – (np. służbą zdrowia, pomocą społeczną, Policją i Sądem, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,) poprzez opiniowanie, orzekanie, konsultacje, wzajemną wymianę doświadczeń, wsparcie merytoryczne, wówczas, gdy służy to dobru klienta (klientów), w sposób zgodny ze statutem Poradni i innymi wewnętrznymi uregulowaniami prawnymi.

13. Informacje i aktualności dotyczące funkcjonowania Poradni znajdują się na stronie internetowej Poradni.