1. Zajęcia w ramach Rządowego Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” są przeznaczone dla dzieci od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnianiem dzieci do 3 roku życia, u których występują wybrane schorzenia wg ICD-10.
 2. Wymiar zajęć w ramach realizacji Rządowego Programu nie może przekraczać 5 godzin w tygodniu.
 3. Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest złożenie wniosku przez rodzica/prawnego opiekuna wraz
  z wymaganą dokumentacja potwierdzającą stan zdrowia dziecka (orzeczenie
  o niepełnosprawności/orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/opinię o potrzebie objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju/zaświadczenie lekarskie z określeniem schodzenia wg klasyfikacji ICD-10).
 4. W przypadku braku dokumentacji opisanej w pkt. 2 niezbędna jest pogłębiona diagnoza przeprowadzona przez specjalistów PPP w Płońsku.
 5. Decyzje o objęciu formą pomocy w ramach Programu oraz wymiarze godzin podejmuje Dyrektor PPP w Płońsku (realizującego zadania ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego).
 6. Rodzic/prawny opiekun dziecka jest zobowiązany do bieżącego informowania PPP w Płońsku
  o każdej zmianie mającej wpływ na realizację zajęć.
 7. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka (3 krotnej) na zajęciach - PPP w Płońsku skreśla dziecko z listy dzieci objętych Programem.
 8. Aktualna oferta zajęć w ramach realizacji Programu dostępna jest na stronie internetowej Poradni
 9. Rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany każdorazowo do potwierdzenia obecności dziecka na zajęciach składając podpis na przygotowanych kartach realizacji zajęć
 10. Druk wniosku