Ważnym działaniem w systemie wsparcia w ramach programu „Za życiem” jest powołanie na szczeblu samorządu powiatowego ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, umożliwiających objęcie wsparciem osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0–7 lat. Rozwiązanie to wzmocni istniejące formy pomocy i pozwoli skoordynować działalność różnych placówek funkcjonujących w powiecie.

Cel działania:

1. zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa (służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty), a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych. Skoordynowanie działań służących wykorzystaniu dostępnych usług.

2. zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny.

Grupa docelowa:

dzieci od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których wy stępują wybrane schorzenia wg ICD – 10.

Podmiot realizujący:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku na mocy porozumienia pomiędzy Starostą Powiatu Płońskiego a Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Sposób realizacji:

Podjęcie działań stymulujących dziecko we wczesnym etapie jego rozwoju ma bezpośredni wpływ na osiągnięcie większej niezależności, samodzielności i lepszej jakości życia w okresie dorosłości. Praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego oraz terapia dziecka musi mieć charakter wieloprofilowego oddziaływania na zaburzenia.

Zgodnie z założeniami Programu „Za życiem” Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku prowadzi wspomaganie dzieci i ich rodzin w następujących formach:

Zajęcia dla dzieci w wieku 0-7 lat:

 1. Terapia EEG Biofeedback
 2. Terapia psychomotoryczna metodą PROCUS i BLOCK
 3. Terapia funkcji poznawczych metodą Feuersteina
 4. Terapia neurologopedyczna
 5. Terapia logopedyczna
 6. Terapia pedagogiczna
 7. Terapia integracji sensorycznej
 8. Terapia psychologiczna
 9. Rehabilitacja dzieci
 10. Fizjoterapia
 11. Terapia ręki
 12. Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;

Wsparcie dla rodziców:

 1. Porady i konsultacje
 2. Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 3. Wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
 4. Wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 5. Zapewnienie konsultacji lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.