Procedura kierowania wniosków
do Zespołu Orzekającego Poradni
o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płońsku wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci uczęszczających do przedszkoli/oddziałow przedszkolnych na terenie powiatu Płońskiego. W przypadku dziecka nie uczęszczającego do przedszkola warunkiem przyjęcia jest zamieszkanie na terenie powiatu Płońskiego.
Zespół Orzekający Poradni wydaje opinię na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.
Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego, dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do jego rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
Jeżeli z treści o wydanie opinii wynika, że nie dotyczy ona opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dyrektor poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniami przyczyny zwrotu wniosku oraz o możliwym sposobie załatwienia sprawy.
Do wniosku o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu, który wnioskodawcy wypełniają osobiście, należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych, jeżeli badania były wykonywane w innej niż nasza placówce.

2. Zgodę na przekazanie dokumentacji, jeżeli dziecko było wcześniej badane w innej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
3.Zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka i/lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Konieczne jest określenie we wniosku celu i przyczyny wydania opinii.

Poradnia przyjmuje tylko wnioski kompletne, z wyżej wymienionymi załącznikami.
Poradnia może zasięgnąć opinii o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ucznia, informując o tym wnioskodawcę. Również sam wnioskodawca może wnioskować u dyrektora przedszkola/szkoły o taką opinię, która musi być wystawiona w ciągu 7 dni.

Wnioskodawca jest informowany pisemnie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego.
Ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego i przedstawić na nim swoje stanowisko. W posiedzeniu Zespołu Orzekającego mogą również wziąć udział, z głosem doradczym, na wniosek przewodniczącego Zespołu lub wynioskodawcy: nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem, pomoc nauczyciela, asystent edukacji romskiej lub inne osoby z zewnątrz, w szczególności: psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub specjalista. Osoby biorące udział w posiedzeniu Zespołu są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu.
W ciągu 7 dni od dnia sporządzenia opinii wnioskodawca może odebrać w poradni opinię w 1 egzemplarzu (termin odbioru opinii uzgadniany jest telefonicznie). Jeżeli opinia nie zostanie odebrana - wysyłana jest pocztą listem poleconym na adres wnioskodawcy.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U., poz. 1743).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. (Dz.U. z 2017r., poz. 1635) .

Wczesne wspomaganie rozwoju w teorii i praktyce .

Wykaz placówek z terenu Powiatu Płońskiego rezalizujących WWR.

 

 

Procedura zakwalifikowania dziecka na zajęcia
w ramach realizacji wczesnego wspomagania rozwoju

 

Podstawą przyjęcia wniosku o objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.Druki wniosków można otrzymać w sekretariacie poradni lub pobrać ze strony internetowej poradni.

 

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju po dokonaniu analizy dokumentacji informuje o zakwalifikowaniu na zajęcia telefonicznie lub pisemnie.

 

Pierwszeństwo przyjęcia na zajęcia mają: dzieci z rejonu działania poradni, dzieci nie uczęszczające do przedszkola, dzieci nie uczestniczące w żadnych zajęciach terapeutycznych w przedszkolu i innych instytucjach.

 

W przypadku wolnych miejsc na zajęcia terapeutyczne rekrutacja jest możliwa w trakcie całego roku szkolnego.

 

Zajęcia są realizowane w oparciu o opracowany przez zespół WWR program terapeutyczny wczesnego wspomagania rozwoju zaakceptowany przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka. Program terapeutyczny WWR zostaje opracowany w ciągu miesiąca od zakwalifikowania dziecka.

 

Czas trwania zajęć terapeutycznych oraz ich częstotliwość dostosowywana jest do indywidualnych możliwości, potencjału i potrzeb rozwojowych dziecka oraz możliwości kadrowo- organizacyjnych poradni.