Diagnoza dzieci i młodzieży.

         Powyższą formą pomocy zajmują się psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

Zespół prowadzi badania diagnostyczne dzieci, młodzieży uczących się z dysfunkcjami rozwojowymi oraz napotykających trudności edukacyjne (dzieci klas "0", uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych).

Diagnoza obejmuje:

-    badanie psychologiczne,

-    badanie pedagogiczne

oraz w razie potrzeby

-    badanie logopedyczne, 

-    przesiewowe badania wzroku i słuchu.

Celem diagnozy jest stwierdzenie przyczyn występujących u ucznia trudności edukacyjnych.

Określamy:

poziom rozwoju poznawczego ucznia, odchylenia i zaburzenia w rozwoju, a także opóźnienia rozwojowe,

poziom gotowości dziecka do podjęcia nauki na etapie szkoły podstawowej w sferze poznawczej, percepcyjnej, emocjonalno - społecznej, motywacyjnej, 

ryzyko wystąpienia u dziecka specyficznych trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu (ryzyko dysleksji ),

występowanie specyficznych trudności w uczeniu się  (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia ),

inne przyczyny występujących trudności edukacyjnych, np. motywacyjne, emocjonalno – społeczne.

 

Diagnoza małego dziecka.

 

Diagnostyka psychologiczno - pedagogiczno - logopedyczna małego dziecka w wieku od 0 do 5 roku życia. Badania dotyczą dzieci, u których rodzice lub lekarze rozpoznali symptomy wskazujące, że ich rozwój jest opóźniony lub zaburzony oraz dzieci z:

-    zespołami genetycznymi,

-    wadami wzroku,

-    wadami słuchu,

-    autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami zachowania,

-    niepełnosprawnością ruchowa,

-    niepełnosprawnością umysłową,

-    zaburzeniami rozwoju mowy.

Badania przeprowadzane są w formie diagnozy funkcjonalnej oraz z użyciem testów psychologicznych. Ocenie podlegają istotne sfery rozwoju:

 • sprawność ruchowa,
 • umiejętność postrzegania słuchowego i wzrokowego,
 • umiejętności poznawcze,
 • samodzielność,
 • rozwój mowy,
 • funkcjonowanie społeczno-emocjonalne.

Diagnozę przeprowadza się na terenie Poradni, a także w uzasadnionych przypadkach na terenie domu dziecka. Metody i formy diagnozy są dostosowane do wieku i poziomu funkcjonowania dziecka. Istotna dla oceny jest również informacja z placówki, do której uczęszcza (przedszkole, żłobek). Wyniki postępowania diagnostycznego służą do zalecenia określonych form pomocy:

-    porady,

-    wydania opinii m.in.. o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,

-    wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zdiagnozowaną niepełnosprawność,

-    zakwalifikowania dziecka do terapii np. logopedycznej, pedagogicznej, integracji sensorycznej, itp.

-    współpracy rodziny z psychologiem, ukierunkowanej na poprawę oddziaływań wychowawczych.

W celu podjęcia działań diagnostycznych w Poradni, niezbędne jest złożenie przez rodzica lub opiekuna prawnego odpowiedniego wniosku (druk w pliku: do pobrania).

 

Terapia pedagogiczna.

Pracujemy na rzecz dzieci z trudnościami edukacyjnymi okresu przedszkolnego i szkolnego (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne). Pomocą objęte są dzieci z ogólnymi trudnościami w nauce szkolnej, z zaburzeniami psychomotorycznymi, z ryzyka dysleksji, z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią, z zaburzeniami słuchu i wzroku.

    Jako działania pośrednie, podejmowane są czynności na rzecz wspomagania dydaktycznej roli szkoły, placówek opieki nad dzieckiem oraz wspomagania rodziców w pełnieniu ich roli opiekuńczej nad dzieckiem.

•   Na rzecz profilaktyki, terapii i stymulacji uczniów prowadzone są działania specjalistyczne:

o    zajęcia indywidualne dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji,

o    indywidualna terapia pedagogiczna dla dzieci ze specyficznymi problemami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),

o    indywidualna i grupowa terapia dla dzieci z trudnościami w nauce, problemami z koncentracją, uwagą, pamięcią, nadpobudliwością psychoruchową,

o    indywidualna terapia dla dzieci z autyzmem.

•    Na rzecz pomocy rodzicom dzieci z dysleksją i trudnościami w nauce szkolnej:

o    pogadanki i konsultacje dla rodziców dzieci przedszkolnych na terenie przedszkoli,

o    konsultacje dla rodziców dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią oraz z uogólnionymi  problemami w nauce szkolnej, udzielanie wsparcia,

•    Na rzecz pomocy szkołom, specjalistycznym placówkom zajmującym się opieką na dzieckiem:

o    wspieranie metodyczne pedagogów, nauczycieli, opiekunów we wstępnej diagnozie trudności szkolnych,

o    konsultacje indywidualne dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców, opiekunów placówek działających na rzecz dziecka,

o    pomoc nauczycielom, terapeutom w konstruowaniu programów terapeutycznych dla uczniów z dysleksją i ogólnymi trudnościami w nauce w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

o    udział w pracy zespołów w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkoli i szkół.

 

Diagnoza i terapia logopedyczna.

    Poradnia zajmuje się kompleksową diagnozą i terapią logopedyczną dzieci od urodzenia do momentu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Terapią objęte są głównie dzieci ze złożonymi wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, z problemem jąkania oraz zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym.

Ustalone są stałe dyżury logopedyczne, na które mogą zgłaszać się rodzice celem skonsultowania oceny rozwoju mowy i poprawności artykulacji swojego dziecka.

            Logopedzi współpracują z instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży z wadami wymowy i problemami językowymi. Wspierają nauczycieli przedszkoli, szkół oraz logopedów na terenie innych placówek świadczących pomoc i porady w zakresie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z trudnościami w komunikacji językowej poprzez udział w zespołach (po uprzednim pisemnym zgłoszeniu przez dyrektora placówki) oraz pomoc przy tworzeniu indywidualnych programów stymulacji językowej.

 

Diagnoza i terapia integracji sensorycznej.

    Integracja sensoryczna (SI) jest metodą pracy z dziećmi, zarówno terapeutyczną, jak i profilaktyczną. Jej autorką była Jean Ayres, terapeuta zajęciowy. Teoria integracji sensorycznej odwołuje się do wczesnych etapów rozwoju neurofizjologicznego dziecka, gdy zaczynają się kształtować układy zmysłów. Prawidłowy rozwój zmysłów, zarówno organów zmysłów, jak i percepcji sensorycznej, stanowi niezbędny warunek dobrego samopoczucia dziecka, zachowania i uczenia się bez zaburzeń i dysfunkcji.            

           Terapia integracji sensorycznej ma wzmóc rozwojowe funkcje dziecka, poprawić uczenie się, ułatwić funkcjonowanie przez całe życie. Rolą terapii integracji sensorycznej jest poprawa funkcjonowania podstawowych układów zmysłowych.  Integracja nie uczy specyficznych zdolności, a jedynie sprawia, by uczenie się było coraz łatwiejsze. Integracja w układzie nerwowym polega na tym, że neuron położony na danym piętrze układu zbiera i scala informacje z szeregu neuronów leżących na niższym piętrze. Jednocześnie pewne cechy bodźców są uwypuklane, a inne pomijane.

Odpowiednia stymulacja dziecka, szczególnie w wieku przedszkolnym zapobiega w przyszłości powstawaniu wielu zaburzeń w zakresie rozwoju emocjonalnego i poznawczego, w tym procesów uczenia się. Ćwiczenia integracji sensorycznej angażują całe ciało, zmysł równowagi i dotyku, ale również wzrok i słuch oraz prowadzą do właściwej organizacji pracy układu nerwowego na poziomie analizy i synchronizacji bodźców zmysłowych.

Efektem pracy z zakresu integracji sensorycznej jest:

stopniowa poprawa poczucia równowagi i koordynacji

poprawia się motoryka duża i mała

dziecko chętniej podejmuje się nowych zadań

dziecko lepiej koncentruje się

bodźce dopływające z zewnątrz mniej zakłócają działania dziecka

stopniowo maleje nadpobudliwość

wzrasta wiara dziecka we własne siły i samoocena

         Objawy dysfunkcji integracji sensorycznej mogą skutkować dysleksją u dziecka. Warto obserwować swoje dziecko, kiedy jest małe - można zauważyć niepokojące objawy wcześniej, przed pójściem do szkoły. Za wczesnym rozpoczęciem terapii przemawia także argument neurologów, że im młodsze dziecko, tym bardziej plastyczny układ nerwowy - czyli im wcześniej rozpoczniemy terapię, tym będzie ona skuteczniejsza. Starsze dziecko dłużej jest ze swoim problemem, zaczyna być świadome swoich deficytów, niepowodzeń, które niszczą dobrą samoocenę i poczucie pewności siebie.

    Integracja między zmysłami, właściwy odbiór bodźców i wytworzenie adekwatnej reakcji na nie jest podstawą uczenia się i aktywności poznawczej. Gdy nauka przychodzi łatwo, ruch jest przyjemnością, a ciało i umysł współgrają ze sobą, w dziecku rodzi się poczucie zadowolenia i satysfakcji z własnych działań, a poczucie własnej wartości i wiary we własne siły wzrasta i wzrasta...

          W naszej Poradni realizowane jest terapia integracji sensorycznej dla dzieci  i młodzieży indywidualne w zależności od potrzeb dziecka.

 

 

EEG Biofeedback.

 

         Biofeedback jest bezlekową metodą poprawiającą pracę mózgu. Metoda ta jest wykorzystywana w USA od ponad 60 lat. Dzięki  niej można poszerzać zakres możliwości mózgu człowieka. Poprawia koncentrację, szybkość myślenia, pamięć.

Do ważnych zalet tej terapii zaliczyć można fakt, że ma związek z  kreatywnością, przyswajaniem materiału przed egzaminami, ułatwieniem nauki języków obcych, a także z organizacją pracy, umiejętnością podejmowania optymalnych decyzji przy równoczesnym wewnętrznym wyciszeniu i relaksacji.

Jest to metoda całkowicie bezpieczna, bezinwazyjna, prowadzona przy pomocy dwóch systemów komputerowych ze specjalistycznym modułem EEGBiofeedback.

Aparatura umożliwia stałe śledzenie zapisu fal mózgowych pacjenta, informujących o ich aktualnym stanie, co obrazowane jest w formie videogry. Osoba poddawana treningowi uczy się, jak zmieniać pozytywnie wzorzec wytwarzanych fal mózgu - wzmacniać pożądane, a hamować niepożądane fale. W czasie treningu wzmacniane są fale o takich częstotliwościach, które sprzyjają koncentracji, relaksowi, a wyciszane są fale odpowiedzialne np. za stres.

 

       Mózg człowieka wytwarza cztery rodzaje fal: alfa, delta, theta i beta (wśród nich beta 1, beta 2 i SMR). Zapis fal zmienia się w zależności od tego, czy śpimy, czy czuwamy, zależy od emocji, samopoczucia, zmęczenia. W ciągu dnia przeważają fale o wysokiej częstotliwości beta 1 beta 2 i SMR. W tym stanie organizm zużywa więcej energii, dlatego wieczorem potrzebuje wypoczynku. Beta 1 wzrastają przy pracy umysłowej, beta 2 w stresie. Wysokie częstotliwości fal beta pojawiają się, gdy przeżywamy emocje, mamy tremę, doświadczamy napięć, lęków. Fale delta i hetta - to fale o niskiej częstotliwości, które dominują we śnie. Fale theta mózg wytwarza w stanie medytacji, relaksacji i w głębokiej hipnozie. W momencie zasypiania i tuż po przebudzeniu dominują fale alfa. Mózg jest wtedy w stanie głębokiego relaksu, doskonale przyswaja informacje.

 

Biofeedback uczy, jak osiągnąć optymalne stany alfa i theta. Ciało jest wtedy zrelaksowane, a mózg maksymalnie skoncentrowany.

 

Kto może korzystać z treningów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku:

 • Dzieci i młodzież ze wskazaniem do terapii.
 • Wszyscy ci, którzy potrzebują uwierzyć w siebie, wzmocnić pamięć, pozbyć się tremy, wahań nastroju, stanów lęku, napięć, zaburzeń snu, depresji, polepszyć wyniki uczenia się i koncentracji uwagi (dysleksja, dyskalkulia) ze wskazaniem do terapii.

 

Terapia ręki.

Program Terapii Ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarcza wrażeń dotykowych.Ważnym celem terapii ręki jest osiągnięcie samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego.

Do innych celów terapii ręki zalicza się także:
• poprawę umiejętności chwytu
• wypracowanie zdolności skupienia uwagi i patrzenia
• wzmacnianie koncentracji
• poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej
• przekraczanie linii środka ciała.


Po dokonaniu obserwacji i przygotowaniu planu terapii rozpoczyna się realizowanie postawionych celów w oparciu o schemat zajęć.
Zajęcia prowadzone są według siedmiu punktów:
1. Powitanie.
2. Stymulacja proprioceptywna- daje dziecku możliwość lepszej kontroli własnego ciała.
3. Seria ćwiczeń rozmachowych.
4. Seria ćwiczeń manualnych.
5. Seria ćwiczeń precyzyjnych.
6. Relaks.
7. Pożegnanie.

 

Terapia psychomotoryczna (M.Procus, M. Block).

„Jest to propozycja skutecznej pomocy dla dzieci w wieku 3 – 7 lat (a nawet do 10 roku życia) z zaburzeniami funkcjonowania, których podłożem jest minimalna dysfunkcja mózgu, spowodowana nieprawidłowością w dojrzewaniu mózgowych struktur integracyjnych albo/i mikrouszkodzeniem mózgu. Terapia psychomotoryczna, dostosowana do wieku i dojrzałości dziecka, odbudowuje strukturę funkcjonalną ośrodkowego układu nerwowego.

Adresowana jest do dzieci z następującymi trudnościami rozwojowymi:

 • - opóźniony rozwój mowy i trudności w porozumiewaniu się.
 • - dysfazja, zaburzenia artykulacji, opóźnienie w konstrukcji zdań;
 • - trudności w wykonywaniu czynności ruchowych, tj.:niezręczność, „potykanie się o własne nogi”;duża męczliwość;- wyraźne opóźnienie znajomości schematu ciała oraz wynikający z tego brak orientacji w przestrzeni i w czasie;
  • - słaba koordynacja ruchowa lub jej brak (trudności z chodzeniem po schodach, nauką jazdy na rowerze, itp.);
  • - łatwość tracenia równowagi;
  • - występowanie współruchów;
 • - brak zaufania do siebie i trudności w nawiązywaniu prawidłowych relacji z otoczeniem;
 • - zaburzenia lateralizacji, tj. brak dominacji jednej ze stron ciała, lewej lub prawej;
 • trudności w uczeniu się i problemy szkolne;
  • - zaburzenia zachowania o charakterze nadpobudliwości ruchowej lub emocjonalne, trudności z koncentracją uwagi, połączone często z niską samooceną dziecka.
  • - lękliwość, bierność, nadwrażliwość.

 

Instrumental Enrichment

 

Metoda Instrumental Enrichment przeznaczona jest do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Usprawnia i doskonali procesy poznawcze. Metoda adresowana jest do terapii osób z dysleksją, nadpobudliwością, organicznymi uszkodzeniami CUN oraz dla uczniów zdolnych jako narzędzie wzbogacania poznawczego.
Pracując tą metodą następuje istotna poprawa funkcjonowania intelektualnego, wzrost motywacji, która wynika z poznania i zdolności do używania narzędzi pozwalających osiągnąć sukcesy oraz wzrost samooceny.

Certyfikowani terapeuci (licencja międzynarodowa): mgr A. Iwanowska-Maliszewska  - psycholog kliniczny,oligofrenopedagog. 

 

 

Terapia dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi.

            Zaburzenia autystyczne u dzieci budzą duże kontrowersje obszarów badawczych. Autyzm swoją złożonością obejmuje trzy obszary rozwojowe:

-    zerwanie więzi społecznych,

-    zaburzenia w komunikacji,

-    sztywność zachowania.

Metody terapii stosowane przez naszych terapeutów uwzględniają złożoność objawów autyzmu oraz aktualne potrzeby dziecka i jego środowiska.  W czasie zajęć terapeuta pracujący z dzieckiem „podąża za nim”, przyjmuje jego zabawy, włącza się w nie, naśladuje, itp.

Nadrzędnym zadaniem jest nawiązanie kontaktu, który możliwy jest, gdy dziecko czuje się akceptowane i bezpieczne. W związku z powyższym ważnym elementem terapii dziecka z autyzmem jest znalezienie tego typu zajęć, w których samorzutnie nastąpi jego uczestnictwo. Aktywna obserwacja może pomóc w nawiązaniu kontaktu terapeuty z dzieckiem i zrozumieniu go. Pozwoli to na dobranie dla dziecka odpowiednich form terapii i wspomagania jego psychoruchowego rozwoju.

 

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna jest placówką realizującą zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.

Co to jest wczesne wspomaganie rozwoju?

             Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kompleks działań, podejmowanych w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.  

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju powoływany jest przez dyrektora. W skład zespołu wchodzą osoby, mające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: pedagog, psycholog, logopeda lub inny specjalista w zależności od potrzeb dziecka.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną na terenie placówki. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju mogą być prowadzone także w domu rodzinnym, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia. O miejscu realizacji zajęć decyduje dyrektor placówki.

Co zrobić, by dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju w Poradni?

       Aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, a rodzic lub prawny opiekun musi złożyć podanie do Dyrektora Poradni o realizacje w/w zajęć w naszej placówce.

        Dyrektor Poradni, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, zarządzeniem wewnętrznym powołuje zespół specjalistów do realizacji zajęć oraz określa rodzaj zajęć, ich wymiar miesięczny i czas trwania w danym roku szkolnym.

 

Profilaktyka i psychoedukacja.

               W odpowiedzi na to zapotrzebowanie Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Płońsku podejmuje wiele przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i psychoedukacji. W swoich działaniach stosujemy strategie informacyjne, edukacyjne, strategie i interwencyjne.

Celem strategii edukacyjnych jest pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych (umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom otoczenia itp.).

Celem działań interwencyjnych jest pomoc osobom mającym trudności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu swoich problemów oraz wspieranie w sytuacjach kryzysowych.

Prowadzimy spotkania i warsztaty dla dzieci i młodzieży, realizujemy programy z zakresu pierwszo- i drugorzędowej profilaktyki. W przypadku zachowań samobójczych uczniów przeprowadzamy autopsję psychologiczną w zespołach klasowych. Poradnia organizuje również zajęcia warsztatowe, pogadanki, szkolenia, konsultacje oraz indywidualne porady dla rodziców, nauczycieli, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz innych pracowników instytucji działających na rzecz dziecka. Zajęcia mogą być prowadzone na terenie placówek oświatowych, opiekuńczych, instytucji lub w tutejszej Poradni. Włączamy się również w realizację ogólnopolskich programów czy kampanii.

        Jesteśmy ponadto otwarci na zgłaszane propozycje nowych tematów (nie ujętych w ofercie Poradni) spotkań profilaktycznych i psychoedukacyjnych.

 

Doradztwo edukacyjno - zawodowe.

        Zadaniem doradców zawodowych z Poradni jest wspieranie młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w planowaniu ich drogi edukacyjnej i zawodowe, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne, sytuację życiową oraz potrzeby rynku pracy.  

 

Oferta dla młodzieży:

 1. indywidualne i grupowe badania predyspozycji zawodowych dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (na terenie Poradni),
 2. porady, badania i ukierunkowanie drogi edukacyjnej i zawodowej uczniów z problemami zdrowotnymi, którzy mają ograniczenia w wyborze drogi zawodowej (na terenie Poradni),
 3. zajęcia warsztatowe dla uczniów II i III klas gimnazjów, wspomagające świadome planowanie ich drogi edukacyjnej i zawodowej (na terenie szkół),
 4. zajęcia warsztatowe dla uczniów przedostatnich i ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych wspomagające przemyślane planowanie ich kariery zawodowej (na terenie szkół),
 5. konsultacje indywidualne dla zainteresowanych uczniów (na terenie Poradni),
 6. konsultacje dla maturzystów (na terenie szkół),
 7. udostępnianie informacji o zawodach,
 8. udostępnianie informacji o możliwościach kształcenia się w kraju.