Załącznik Do Uchwały Nr 4/2013/2014

Rady Pedagogicznej PPP w Płońsku

z dnia 02 września 2013r.

KODEKS ETYKI

PRACOWNIKÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PŁOŃSKU

 

Rozdział I Zasady ogólne

 

§ 1.

Kodeks Etyki pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku zwany dalej „Kodeksem Etyki”, wyznacza standardy postępowania, których powinni przestrzegać pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku w związku z wykonywaniem przez nich swoich obowiązków.

§ 2.

Wskazane w Kodeksie Etyki zasady i wartości etyczne są stosowane przez pracowników podczas wypełniania przez nich codziennych obowiązków:

1) w relacjach z interesantami, a w szczególności z:

 1. rodzicami,
 2. dziećmi i młodzieżą,
 3. pracownikami szkół i przedszkoli,
 4. przełożonymi,
 5. podwładnymi,
 6. współpracownikami,
 7. innymi klientami korzystającymi z usług poradni.
 8. działają zgodnie z zasadą praworządności, stosują procedury wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących oraz regulacji wewnętrznych jednostki;
 9. zwracają uwagę na to, aby decyzje dotyczące praw lub interesów podmiotów posiadały podstawę prawną, a ich treść była zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi;
 10. pamiętają, że swoim postępowaniem dają świadectwo o poradni,
 11. pracują sumiennie, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów swej pracy i mając na względzie wnikliwe oraz rozważne wykonywanie powierzonych zadań,
 12. są twórczy w podejmowaniu zadań, a wyznaczone obowiązki realizują aktywnie, z najlepszą wolą,
 13. nie uchylają się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje decyzje; wiedząc, że interes publiczny wymaga działań rozważnych, ale i skutecznych, realizowanych w sposób zdecydowany,
 14. w rozpatrywaniu spraw nie kierują się emocjami, są gotowi do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do naprawienia ich konsekwencji,
 15. dotrzymują zobowiązań, kierując się prawem i przewidzianym trybem działania,
 16. racjonalnie gospodarują majątkiem i środkami publicznymi, z dbałością o nie i gotowością do rozliczenia swoich działań w tym zakresie,
 17. są lojalni wobec poradni i swoich zwierzchników, gotowi do wykonywania służbowych poleceń, mając przy tym na względzie, aby nie zostało naruszone prawo lub popełniona pomyłka,
 18. wykazują powściągliwość w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat swojej pracy i pracy poradni.
 19. rozwijają wiedzę zawodową, potrzebną do jak najlepszego wykonywania pracy,
 20. dążą do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności spraw,
 21. są gotowi do wykorzystania wiedzy zwierzchników, współpracowników i podwładnych, a w przypadku braku wiedzy specjalistycznej – do korzystania z pomocy ekspertów,
 22. zawsze są przygotowani do jasnego – merytorycznego i prawnego – uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania,
 23. w wykorzystaniu wspólnych zadań administracyjnych dbają o ich jakość merytoryczną i o dobre stosunki międzyludzkie,
 24. jeżeli w sprawie są wyrażane zróżnicowane opinie, dążą do uzgodnień opartych na rzeczowej argumentacji,
 25. życzliwi ludziom, zapobiegają napięciom w pracy i rozładowują je, przestrzegają zasad poprawnego zachowania,

2) w stosunku do organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny,

3) poza wykonywaniem obowiązków służbowych.

§ 3.

1. Wszyscy pracownicy składają oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki niezwłocznie po jego wejściu w życie. Oświadczenia dołącza się do akt osobowych pracownika.

2. Pracownik składa oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki niezwłocznie po zawarciu pierwszej umowy o pracę. Oświadczenie dołącza się do akt osobowych pracownika.

§ 4.

Kodeks Etyczny określa zasady oceny jego funkcjonowania, przestrzegania jego postanowień oraz skutki naruszenia jego postanowień.

§ 5.

Ilekroć w Kodeksie Etycznym jest mowa o:

1) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku;

2) poradni – należy przez to rozumieć Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Płońsku;

3) pracowniku – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku;

4) interesantach – należy przez to rozumieć wszystkich klientów poradni.

 

Rozdział II Zasady szczegółowe

§ 6.

Zasada praworządności

1. Pracownicy traktują pracę, jako służbę publiczną, mają zawsze na względzie dobro społeczności lokalnej oraz chronią uzasadnione interesy każdej osoby, a w szczególności:

2. Informacje uzyskane w wyniku prowadzonych czynności pracownik wykorzystuje wyłącznie do celów służbowych.

§ 7.

 

Zasada niedyskryminowania

1. Przy rozpatrywaniu wniosków i przy podejmowaniu decyzji pracownik zapewnia przestrzeganie zasady równego traktowania. Pojedyncze osoby znajdujące się w takiej samej sytuacji są traktowane w porównywalny sposób.

2. W przypadku różnic w traktowaniu pracownik zapewnia, aby to nierówne traktowanie było usprawiedliwione obiektywnymi, istotnymi właściwościami danej sprawy.

§ 8.

 

Zasada współmierności

1. W toku podejmowania decyzji pracownik zapewnia, że przyjęte działania są współmierne do obranego celu.

2. W toku podejmowania decyzji pracownik zwraca uwagę na stosowne wyważenie spraw osób prywatnych i ogólnego interesu publicznego.

§ 9.

 

Zakaz nadużywania uprawnień

1. Z posiadanych uprawnień pracownik może korzystać wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały mu powierzone.

2. Pracownik nie powinien korzystać z uprawnień dla osiągnięcia celów, dla których brak jest podstawy prawnej lub które nie mogą być uzasadnione interesem publicznym.

3. Pracownik nie może wykorzystywać informacji uzyskanych w toku badań do celów innych niż te, do których zostały przeznaczone, pamiętając o zachowaniu tajemnicy zawodowej.

§ 10.

 

Zasada bezstronności i niezależności

1. Pracownik działa bezstronnie i niezależnie.

2. Na postępowanie pracownika nie może mieć wpływu interes osobisty, rodzinny, lub interes innych placówek z którymi jest związany zawodowo. Pracownik nie może uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, w której on lub bliski członek jego rodziny lub placówka z którą jest związana miałby jakikolwiek interes finansowy i osobisty. U uzasadnionych przypadkach o uczestnictwie w podejmowaniu decyzji pracownika w konkretnych sprawach decyduje Dyrektor Poradni.

3. Swoim postępowaniem pracownicy nie dopuszczają do podejrzeń o związek między interesem publicznym i prywatnym.

4. Nie podejmują żadnych prac ani zajęć, które kolidowałyby z obowiązkami służbowymi.

5. Od osób zaangażowanych w prowadzone sprawy nie przyjmują żadnych korzyści materialnych ani osobistych.

6. Szanują prawo do informacji, mając na względzie jawność działania administracji publicznej, dochowując przy tym tajemnicy ustawowo chronionej.

7. Nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których maja bezpośredni lub pośredni interes osobisty.

8. Nie czynią użytku z uprzywilejowanego dostępu do informacji, w szczególności w odniesieniu do wszelkich form działalności wykonywanej poza Poradnią.

§ 11.

 

Zasada obiektywizmu

1. W toku podejmowania decyzji pracownik uwzględnia wszystkie istotne czynniki i przypisuje każdemu z nich należne mu znaczenie, nie uwzględnia okoliczności niezwiązanych z daną sprawą.

2. Pracownik wykonuje zadania sumiennie i sprawnie, wykorzystując w pełni posiadaną wiedzę i doświadczenie. Swoje decyzje i ustalenia opiera na ustalonej prawdzie obiektywnej.

 

§ 12.

Zasada uczciwości i rzetelności

1. Pracownik działa bezstronnie, uczciwie i rozsądnie.

2. Pracownicy wykonują obowiązki rzetelnie, a w szczególności:

 1. pracują sumiennie, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów swej pracy i mając na względzie wnikliwe oraz rozważne wykonywanie powierzonych zadań,
 2. są twórczy w podejmowaniu zadań, a wyznaczone obowiązki realizują aktywnie, z najlepszą wolą,
 3. nie uchylają się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje decyzje; wiedząc, że interes publiczny wymaga działań rozważnych, ale i skutecznych, realizowanych w sposób zdecydowany,
 4. w rozpatrywaniu spraw nie kierują się emocjami, są gotowi do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do naprawienia ich konsekwencji,
 5. dotrzymują zobowiązań, kierując się prawem i przewidzianym trybem działania,
 6. racjonalnie gospodarują majątkiem i środkami publicznymi, z dbałością o nie i gotowością do rozliczenia swoich działań w tym zakresie,
 7. są lojalni wobec poradni i swoich zwierzchników, gotowi do wykonywania służbowych poleceń, mając przy tym na względzie, aby nie zostało naruszone prawo lub popełniona pomyłka,
 8. wykazują powściągliwość w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat swojej pracy i pracy poradni.

 

§ 13. Zasada uprzejmości

1. W swoich kontaktach z petentami, innymi instytucjami oraz współpracownikami pracownik zachowuje się właściwie i uprzejmie. Pracownik stara się być możliwie jak najbardziej pomocny i udziela odpowiedzi na skierowane do niego pytania możliwie jak najbardziej wyczerpująco i dokładnie.

2. Jeżeli pracownik nie jest właściwy w danej sprawie, kieruje ją do pracownika właściwego.

3. W przypadku popełnienia błędu naruszającego prawa lub interes pojedynczej osoby pracownik stara się skorygować negatywne skutki popełnionego przez siebie błędu w jak najwłaściwszy sposób.

§ 14.

Zasada współodpowiedzialności

1. Pracownik nie boi się podejmowania decyzji oraz wynikających z nich konsekwencji.

2. Relacje służbowe opierają się na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się doświadczeniem i wiedzą.

3. Pracownik godnie zachowuje się w miejscu pracy i poza nim, a swoją postawą nie powoduje obniżenia autorytetu i wiarygodności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku.

§ 15.

Zasada dbałości o rozwój własny

Pracownicy dbają o rozwój własnych kompetencji, a w szczególności:

a)      rozwijają wiedzę zawodową, potrzebną do jak najlepszego wykonywania pracy,

b)      dążą do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności spraw,

c)      są gotowi do wykorzystania wiedzy zwierzchników, współpracowników i podwładnych, a w przypadku braku wiedzy specjalistycznej – do korzystania z pomocy ekspertów,

d)      zawsze są przygotowani do jasnego – merytorycznego i prawnego – uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania,

e)      w wykorzystaniu wspólnych zadań administracyjnych dbają o ich jakość merytoryczną i o dobre stosunki międzyludzkie,

f)       jeżeli w sprawie są wyrażane zróżnicowane opinie, dążą do uzgodnień opartych na rzeczowej argumentacji,

g)      życzliwi ludziom, zapobiegają napięciom w pracy i rozładowują je, przestrzegają zasad poprawnego zachowania,

h)      okazują szacunek innym wysoką kulturą osobistą, również poprzez dbałość o stosowny wygląd zewnętrzny.

 § 16.

Zasada akceptacji kontroli zarządczej

1. Pracownik rozumie cele kontroli zarządczej i akceptuje je.

2. Pracownik bierze udział we współtworzeniu kontroli zarządczej, przekazując swoim przełożonym uwagi i propozycje dotyczące jej funkcjonowania.

3. Pracownik rozumie, że wszystkie podejmowane działania mają służyć właściwej realizacji celów placówki.

§ 17.

Odpowiedzialność

1. Pracownik zobowiązany jest przestrzegać Kodeksu Etyki i kierować się jego zasadami.

2. Pracownik ponosi odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną za naruszenie zasad Kodeksu Etyki.

3. Nieprzestrzeganie lub naruszenie obowiązujących zasad i norm etycznych traktowanej jest jako działalność na szkodę poradni.

4. Pracownicy naruszający postanowienia Kodeksu Etycznego ponoszą odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną przewidzianą przepisami Kodeksu Pracy.

§ 18.

Kodeks Etyki podlega publikacji na stronach internetowych poradni w celu poinformowania interesantów o standardach zachowania i wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników.