Podstawę prawną działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej stanowią:
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014, poz. 191)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U.Nr 223, poz.1869 z 2002 r.)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni   psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r. poz.199).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych (Dz.U. z 2008 r.  Nr 173, poz.1072).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. (Dz.U. z 2014, poz. 1157)
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2013r., poz.1257)
 8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-  pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z    2013 r. poz.532).
 9. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz.267)
 10. Statut Poradni Psychologiczno-Pedadagogicznej w Płońsku - tekst ujednolicony.
 11. Rozporządzenie MEN z dnia 24.07.2015r. w sprawie warunków organizowania, kształcenia, wychowaniai opieki dla dziecii młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społeczniei zagrożonych niedostosowaniem społecznym. (Dz. U. z 2015r, poz. 1113)

NOWE ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE.....

 1. Warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 2. Zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 3. Indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania.
 4. Orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.